funeral
  • Szafa miasta
  • Stylizacje
  • Wydarzenia
  • Nowości

Regulamin

  

Art. 1 – Postanowienia ogólne

§1 Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego SWAP Wrocław, zwanego dalej Portalem.

§2 Właścicielem portalu jest firma Juliversum z siedzibą we Wrocławiu.

§3 Celem Portalu jest umożliwienie mieszkankom Wrocławia i okolic wymianę ubrań. W skrajnych przypadkach dopuszcza się również sprzedaż do kwoty 15zł. Skrajnym przypadkiem określa się sytuację, kiedy posiadaczka rzeczy na wymianę nie może znaleźć dla siebie niczego spośród rzeczy użytkowniczki, która wyraziła chęć wymiany. 

§4 Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.swap.wroclaw.pl

§5 Użytkownik - osoba korzystająca z treści i usług dostępnych w Portalu. Użytkownikami portalu są zarówno osoby zalogowane, po uprzednim zarejestrowaniu się na/w Portalu jak i osoby niezalogowane. 

 

Art. 2 – Portal

§1 Dostęp do Portalu polega na umożliwieniu zarejestrowanym użytkownikom korzystania z zasobów portalu za pomocą – udostępnionych w Internecie pod adresem www.swap.wroclaw.pl – narzędzi informatycznych.

§2 Zasobami Portalu są dobra, takie jak informacja, usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez Portal  lub inne osoby.

§3 Portal przeznaczony jest dla kobiet zainteresowanych modą oraz wymianą ubrań (SWAP), które mieszkają we Wrocławiu lub okolicy lub często na terenie Wrocławia przebywają, dzięki czemu mają możliwość dokonania transakcji osobiście na terenie miasta.

§4 Podstawową funkcją portalu jest umożliwienie użytkowniczkom tworzenia swoich wirtualnych szaf z ubraniami oraz wymiany ubrań między sobą w sposób rzeczywisty. Portal daje możliwość umówienia się na wymianę w określonym miejscu i czasie.

§5 Poza świadczeniami określonymi w §1 pkt 3. Portal oferuje usługi spersonalizowane dla danego użytkownika, takie jak:

- tworzenia swojej szafy w portalu

- dodawanie własnych stylizacji

- prowadzenie bloga w portalu

- komentowanie

- dodawanie informacji o wydarzeniach związanych z modą i stylem.

 

Art. 3 – Rejestracja użytkowników

§1 Rejestracja w Portalu jest nieodpłatna i dobrowolna, ale niezbędna by w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, jakie oferuje Portal.

§2 Użytkownikiem Portalu może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym lub poprzez własne konto na portalu społecznościowym Facebook.

§3 Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną poprzez kliknięcie w link otrzymany na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

§4 Rejestracja w Portalu oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Firmę obecnie i w przyszłości, w celach związanych z zakresem działania Firmy, w systemach informatycznych i innych zbiorach danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

§5 Firma zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.

 

Art. 4 – Ochrona danych osobowych

§1 Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

§2 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia. Żądanie takie jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

 

Art. 5 – Ograniczenia formalno-prawne

§1 Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami etykiety sieciowej (netykiety), a w szczególności do:

1. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc

2. niezamieszczania wszelkiego rodzaju reklam itp.

3. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety

4. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.

§2 Właściciel zastrzega sobie prawo do:

1. natychmiastowego skasowania komentarzy Użytkownika bez uprzedzenia i bez podania przyczyny

2. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Właściciela

3. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych oraz płatnych usług na stronach Portalu bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym.

4. zmiany niniejszego regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do opuszczenia witryny w każdym momencie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian regulaminu.

§3 W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez Właściciela uznane za niepożądane, Właściciel może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia, będzie to traktowane jak naruszenie regulaminu.

§4 Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych z Portalem bez wcześniejszego powiadomieniaużytkowników.

§5 Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Portalu.

 

Art. 6 – Przeniesienie odpowiedzialności

§1 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

1. treści zamieszczane przez Użytkowników na stronie www.swap.wroclaw.pl

2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości

3. sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez Użytkowników

4. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana). Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem

5. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika

6. przerwy w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy

7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi

8. niemożność zalogowania się w Portalu spowodowaną w szczególności jakością połączenia z Internetem, awarią operatora internetowego lub energetycznego oraz złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika

9. skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło dostępowe Użytkownika lub które to hasło złamały

10. nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych

11. za wymieniane pomiędzy Użytkownikami rzeczy, za skutki ich używania, stan, jakość oraz przydatność do umówionego pomiędzy Użytkownikami użytku

12. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji lub wirusów komputerowych zamieszczonych w Portalu przez innych Użytkowników.

§2 Portal będzie zapewniał Użytkownikom dostęp do świadczeń wykonywanych bezpośrednio przez innych Użytkowników. W takim wypadku Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się przez tych Użytkowników z wykonania przez nie świadczenia, które zamówił Użytkownik.

§3 Dane i informacje zawarte w Portalu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

§4 Portal oraz osoby zaangażowane w tworzenie Portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych, nieaktualne bądź nieprawdziwe informacje zawarte w Portalu lub uzyskane za jego pośrednictwem.

§5 Zarówno autorzy, konsultanci, jak i sam Portal nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym Portalu.

 

Art. 7 - Promocja

§1 Na stronach internetowych Portalu będą umieszczane reklamy i ogłoszenia osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę lub ogłoszenie.

§2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach internetowych Portalu.

§3 Właściciel ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem Portalu.

 

Art. 8 – Prawa autorskie

§1 Portal jest przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.

§2 W Portalu udostępniane są ponadto dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności informacje, dane, teksty, wizerunki i grafiki będące własnością osób uprawnionych.

§3 Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.

§4 Zabronione jest kopiowanie, przerabianie rysunków i grafik do których użytkownik nie ma praw i  umieszczaniu ich na Portalu, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgodę.

§5 Żadna część zasobów portalu nie może być publikowana bez zgody Portalu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika portalu. Wyjątek stanowią informacje o wydarzeniach oraz grafiki promujące te wydarzenia oraz artykuły oparte na licencji GPL.

§6 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

Art. 9 – Postanowienia końcowe

§1 Aktualny regulamin znajduje się w Portalu www.swap.wroclaw.pl/regulamin

§2 Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronach Portalu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.